ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η DEVELOP FACILITY MANAGEMENT , είναι μία Ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και εξυπηρέτησης κτηριακών εγκαταστάσεων όπως είναι ο καθαρισμός, οι υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (απεντομώσεις-μυοκτονίες), οι υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου, η παροχή προσωπικού, η προμήθεια αναλωσίμων και η συντήρηση και πώληση πυροσβεστικών ειδών. Η εταιρεία διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό & προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες βασισμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη-συνεργάτη.
Η γνώση και η εμπειρία αποτελεί μόνον την αφετηρία, πέρα όμως από αυτό, καθημερινά μαθαίνουμε νέους τρόπους ώστε να παρέχουμε ακόμα καλύτερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες και για εμάς αλλά και για τον εκάστοτε πελάτη. Από την πρώτη επαφή με τον πελάτη – συνεργάτη, έχουμε ως σκοπό την επίτευξη δύο στόχων:
1. Την από κοινού συμφωνία για το είδος των υπηρεσιών που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε,
2. Την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη από τις υπηρεσίες που του έχουν προσφερθεί.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εταιρική Πολιτική, κινείται σε 4 βασικούς άξονες με κύριο στόχο τη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα μεριμνούμε για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Οι 4 βασικοί άξονες της στρατηγικής μας πολιτικής συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Τη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού που εργάζεται στην εταιρεία μέσω της αδιάλειπτης εκπαίδευσης και την επιβράβευση των προσπαθειών τους θέτοντας ως στόχο την προσωπική ικανοποίηση και ποιοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.
  • Τη δημιουργία αμοιβαία επωφελής συνεργασίας με όλους τους συνεργάτες μας είτε είναι προμηθευτές είτε υπεργολάβοι, έχοντας ως στόχο το σχεδιασμό αποδοτικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.
  • Τον ορισμό της προστασίας του περιβάλλοντος ως πρωταρχικό στόχο για την ευημερία και Βιώσιμη Ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
  • Την παροχή υπηρεσιών με άριστη σχέση Αξίας / Κόστους καθώς και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις οικονομικής απόδοσης γι’ αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Πολιτική Ποιότητας, εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση μας για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της για τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Οι άνθρωποι της Develop Facility Management έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίζουμε τα καλύτερα επίπεδα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριο μέλημά μας είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας τους.
Η βασική πολιτική ποιότητας, συνοψίζεται στα ακόλουθα :

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας.
  • Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
  • Να πληροφορεί τους πελάτες της για τη σωστή παροχή των υπηρεσιών της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από αυτούς.
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τους εκάστοτε πελάτες της.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της DEVELOP FACILITY MANAGEMENT είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές. Η εταιρεία μας πιστοποιείται με σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008.

Η Εταιρεία, έχει δημιουργήσει μία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων «διαχείρισης ποιότητας».
Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να καθοριστούν οι Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια των λειτουργιών της διαδικασίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των σταδίων των εργασιών, απαιτούνται συνεχής έλεγχοι με παράλληλη συμπλήρωση δελτίων ελέγχου, που πιστοποιούν την εκτέλεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Ταυτόχρονα για όλες τις προμήθειες της εταιρείας, εφαρμόζονται διαδικασίες που επιβάλλει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το υπό προμήθεια προϊόν και εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όλες οι προμήθειες πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους, αξιόπιστους προμηθευτές που περιλαμβάνονται σε σχετική λίστα της εταιρίας.
Ενδεικτίκα αναφέρουμε κάποιους από τους εγκεκριμένους προμηθευτές μας.

Ελληνικα